Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 05.12.2020)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Mimoriadne štipendium

Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa riadi osobitnými predpismi

MŠTA2 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020) - UZAVRETÁ VÝZVA (archív tlačív žiadostí)
MŠTA1 – Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 30.04.2020) - UZAVRETÁ VÝZVA (archív tlačív žiadostí)

 

NEPREHLIADNITE:

Prijímateľ je povinný predložiť správu na tlačive Hudobného fondu Správa o využití mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity

• PODPÍSANÚ PRIJÍMATEĽOM a nascanovanú vo formáte .pdf , alebo .jpeg,

a zároveň

• NEPODPÍSANÚ PRIJÍMATEĽOM v jednom z editovateľných textových formátov .doc, .docx, .rtf, .odt.

Adresa doručenia správy v papierovej podobe POŠTOU: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. Adresa doručenia správy E-MAILOM: zolyomiova@hf.sk.

V prípade doručenia v elektronickej podobe súbory v súhrnnej veľkosti do 10 MB prijímateľ doručí ako prílohu e-mailu na adresu zolyomiova@hf. Pokiaľ by súbory v prílohe e-mailu súhrnne mali presahovať 10 MB (najmä zvukové a zvukovoobrazové súbory), je nutné tieto poskytovateľovi sprístupniť prostredníctvom linku umožňujúceho streamovanie, alebo doručiť tieto vo fyzickej podobe.

Správa o využití Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sa podáva prednostne e-mailom.