Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 18.06.2021)

Hudobný fond | Dôležité informácie

Hudobný fond, Bratislava 28.05.2021

Informácia k 3. mimoriadnemu štipendiu na tvorivé aktivity.

Rada Hudobného fondu na zasadnutí dňa 20.05.2021 rozhodla o žiadostiach o 3. mimoriadne štipendium. V týchto dňoch Hudobný fond (HF) posiela žiadateľom, ktorých žiadosti boli podporené, zmluvy na podpis. HF si dovoľuje požiadať všetkých úspešných žiadateľov o podpísanie zmluvy a jej zaslanie na adresu HF uvedenú v záhlaví zmluvy v čo najskoršom termíne. Rozhodnutie Rady HF nájdete tu.


Hudobný fond, Bratislava 18.03.2021

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

Rada Hudobného fondu na svojom zasadnutí dňa 16.03.2021 schválila nové Zásady podpornej činnosti, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.


Hudobný fond, Bratislava 17.02.2021

Zmeny v podávaní žiadostí

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 Hudobný fond umožňuje od 17.02.2021 podávanie všetkých žiadostí o niektorú z foriem podpornej činnosti aj elektronickou formou.

Postup pri podávaní žiadostí elektronickou formou nájdete tu.

Žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu, ktoré boli doručené Hudobnému fondu do 17.02.2021 (poštou, alebo elektronicky na adresu zolyomiova@hf.sk), Hudobný fond zaradí do evidencie žiadostí, t. j. tieto žiadosti nie je potrebné posielať Hudobnému fondu znovu.


Hudobný fond, Bratislava marec 2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne sú zverejnené TU.


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Postupy pri podávaní Správy o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené TU .


Hudobný fond, Bratislava 18.12.2020 

Oznámenie Hudobného fondu 

Zamestnanci Hudobného fondu (HF) sú vám k dispozícii na zverejnených e-mailových adresách. Telefonický kontakt pre verejnosť v pracovné dni od 10 00 do 13 00: 02 59207411, 0903436731 (sekretariát), 0903436730 (archív a e shop). E shop je v prevádzke.

Na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bude HF zatvorený pre verejnosť a nebude možný osobný kontakt. Opatrenie sa týka všetkých súčastí HF (sekretariát HF, vydavateľstvo HF, fondová starostlivosť, predajňa Musica slovaca, notový archív...) a platí až do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie.

The Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia staff is at your disposal at published e-mail addresses. Phone contact for public on weekdays from 10 a.m. to 1 p.m.: +421 2 59207411, +421903436731 (secretariat), +421903436730 (archive, e shop). E shop is in operation.

Due to the pandemic situation HF will be closed to the public and no personal contact will be possible. The measure applies to all components of HF (HF secretariat, HF publishing house, fund care, Musica slovaca store, music archive...) and is valid until further notice 
Thank you for understanding.


Hudobný fond, Bratislava 09.12.20200

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2021

Čítať ďalej


Želáme Slovensku na zdravie

Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorú pripravili prevažne združenia a asociácie živej kultúry, no je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom na Slovensku. Cieľom výzvy je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania na Slovensku a najmä ponúknutie pomoci pri jeho realizácii.

Čítať ďalej

 


 

 Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk