Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 30.05.2020)

Hudobný fond | Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia Hudobného fondu a dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov podpôr

 


Hudobný fond, Bratislava 28.05.2020

Rozhodnutia Rady o Mimoriadnych štipendiách sú zverejnené TU


 

Hudobný fond, Bratislava

Hudobný fond v súčasnej situácii chce vyjsť v ústrety prijímateľom grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli, alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne a bude v takomto prípade akceptovať zmenu termínu realizácie projektu. Nový termín realizácie projektu nie je viazaný kalendárnym rokom, avšak termín realizácie môže byť posunutý maximálne o 1 rok od termínu, ktorý je uvedený v zmluve.

Postup pri zmene termínu realizácie projektu, na ktorý poskytol grant Hudobný fond:

V prípade, ak projekt, na ktorý HF poskytol grant, nie je možné zrealizovať v stanovenom termíne, avšak je ho možné zrealizovať v inom (náhradnom) termíne, je potrebné, aby prijímateľ grantu požiadal HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu o zmenu termínu realizácie projektu. V žiadosti je potrebné uviesť:
-  úplný názov prijímateľa grantu,
-  číslo zmluvy o poskytnutí grantu,
-  návrh nového termínu na realizáciu projektu.

V prípade, ak projekt, na ktorý HF poskytol grant, nie je možné zrealizovať v stanovenom termíne, ani ho nie je možné zrealizovať v inom (náhradnom) termíne, resp. prijímateľ grantu nemá o realizáciu projektu v náhradnom termíne záujem, je potrebné, aby prijímateľ grantu oznámil túto skutočnosť HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu. V oznámení je potrebné uviesť:
- úplný názov prijímateľa grantu,
- číslo zmluvy o poskytnutí grantu.
V tomto prípade je prijímateľ povinný súčasne vrátiť poskytnutý grant Hudobnému fondu bankovým prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy o poskytnutí grantu s uvedením variabilného symbolu, ktorým je číslo grantovej zmluvy.

V prípade, že prijímateľ grantu má záujem zrealizovať projekt formou online prezentácie a povaha projektu toto umožňuje pri dodržaní nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19, je potrebné, aby prijímateľ grantu oznámil túto skutočnosť HF e-mailom z e-mailovej adresy prijímateľa grantu. V žiadosti je potrebné uviesť:
- úplný názov prijímateľa grantu,
- číslo zmluvy o poskytnutí grantu.

Prijímateľ je povinný z online prezentácie urobiť záznam, ktorý predloží do vyúčtovania grantu. Počas online prezentácie prijímateľ zverejní podporu HF buď slovne, alebo vizuálnym zverejnením. 


Hudobný fond, Bratislava

Od 11.5.2020 je predajňa Musica slovaca opäť otvorená.  


 Hudobný fond, Bratislava

Od 11.05.2020 bude Hudobný fond (HF) opäť otvorený pre verejnosť. Kvôli dodržiavaniu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID - 19 je nevyhnutné pri vstupe do HF a pri osobnom kontakte dodržiavať pokyny uvedené na vstupných dverách do HF a pokyny zamestnancov HF. Ďakujeme za pochopenie.

From May 11th Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia will be opened to the public again. In order to comply with the measures of the Public Health Office of the Slovak Republic regarding COVID - 19, it is necessary to follow the instructions given at the entrance door to HF and the instructions of HF employees when entering HF and in personal contact. Thank you for understanding. 

 

 

 

Hudobný fond

 

Hudobný fond (HF) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia. Hudobný fond vykonáva najmä tieto činnosti:

VIDEO Hudobný fond 

VIDEO Podporná činnosť Hudobného fondu

VIDEO Vydavateľstvo Hudobného fondu

VIDEO Musica Slovaca 

VIDEO Eshop Musica Slovaca

 

 


 

 

Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk