Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 26.01.2021)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy

Hudobný fond, Bratislava 09.12.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2021

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí. Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma.

Vyplnený formulár žiadosti (v 1 tlačenom vyhotovení), vrátane všetkých požadovaných príloh (v 1 tlačenom vyhotovení), treba doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Hudobný fond odporúča využívať služby Slovenskej pošty. 

 
Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 02.03.2021   empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby 02.03.2021  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby, ktoré boli realizované od 02.03.2020 do 01.03.2021 02.03.2021  empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 1. polroku 2021 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená od 19.09.2019 do 05.10.2020 Hudobný fond v 1. polroku 2021 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 1. polroku 2021 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (podporuje účasť na súťažiach, kurzoch, festivaloch, a pod., nepodporuje zahraničné štúdium, nepodporuje napísanie, naštudovanie a uvedenie diela, resp. organizovanie koncertov) 02.02.2021, 27.04.2021 Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na letné kurzy treba doručiť najneskôr do 27.04.2021.   empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01. 07.2021 do 31.12.2021 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 13.04.2021  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby 02.03.2021  empty