Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 12.07.2020)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Zásady podpornej činnosti

Účinnosť od 17.04.2014

Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu

 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Hudobný fond (ďalej len "fond") podporuje tvorivú činnosť v oblasti slovenského hudobného umenia s osobitným zreteľom na:
a) tvorivú oblasť vážnej hudby,
b) populárnu hudbu,
c) koncertných umelcov,
d) hudobnú vedu.
2. Formami podpornej činnosti v zmysle týchto zásad sú:
a) ceny Hudobného fondu,
b) prémie,
c) ceny Hudobného fondu na súťažiach,
d) študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie,
e) štipendiá na tvorivé aktivity,
f) príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov,
g) požičiavanie pianín,
h) granty,
i) príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby.
3. Podpory možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „FO"),
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostník) s miestom podnikania na území Slovenskej republiky (ďalej len „živnostník"),
c) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „PO").
4. Jednotlivé formy podpory možno poskytnúť týmto subjektom:
a) ceny - len FO,
b) prémie - len FO,
c) ceny na súťažiach - len PO alebo živnostníkovi,
d) študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie - len FO,
e) štipendiá na tvorivé aktivity - len FO,
f) príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov - len FO,
g) požičiavanie pianín - len FO,
h) granty - len živnostníkom alebo PO,
i) príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby - len živnostníkom alebo PO.
5. O poskytnutí jednotlivých foriem podpornej činnosti rozhoduje Rada Hudobného fondu (ďalej len "Rada").
6. Materiál na rokovanie Rady predkladá riaditeľ fondu (ďalej len „riaditeľ") alebo ním poverený zástupca.
7. Uznesenia Rady o udelení podpory oznamuje predseda Rady písomne.
8. Finančné podpory vypláca fond po ich schválení Radou, alebo po podpísaní osobitných zmlúv spravidla formou bezhotovostného platobného styku a v termínoch určených riaditeľom.
9. Ako sa uchádzať o tvorivé podpory:
a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,
b) tlačivá žiadostí si možno stiahnuť z webovej stránky fondu,
c) pred vyplnením žiadosti je potrebné si prečítať Zásady podpornej činnosti,
d) vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí. Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
e) žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii (žiadosti doručené faxom alebo e-mailom fond neprijíma),
f) žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení,
h) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne určenom na predkladanie žiadostí fond neprihliada,
i) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí uvedené v bode 9. Článku 1 týchto Zásad podpornej činnosti je riaditeľ.
10. Jednotlivé formy podpornej činnosti sú určené na podporu tvorivej činnosti v oblasti hudby v zmysle zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov a nemajú charakter platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu, autorskú odmenu alebo honorára za umelecký výkon. Z tohto dôvodu sú podpory, ktoré poskytuje fond fyzickým osobám oslobodené od dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ďalších doplnkov a zmien v znení neskorších predpisov.
11. Udelením akejkoľvek podpory zostávajú nedotknuté autorské práva.
12. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
13. Zoznam priznaných podpôr vrátane uvedenia finančnej výšky fond zverejní raz ročne na svojej webovej stránke.
14. Nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia podpory.

Článok 2
Formy podpornej činnosti

Ceny Hudobného fondu

1. Ceny Hudobného fondu udeľuje fond v zmysle Štatútu cien Hudobného fondu.

Prémie

Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby:
2. Cieľom prémií je podporiť tvorivú činnosť a aktivizovať vznik nových hudobných diel.
3. Udelenie prémie za hudobné dielo nie je viazané podmienkami na uvedenie, vydanie, alebo iné šírenie diela.
4. Prémia nemôže byť udelená za scénickú a filmovú hudbu.
5. O udelení prémie rozhoduje Rada na základe návrhu Skladateľskej komisie.
6. Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.

Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby (okrem vážnej hudby):
7. Prémie udeľuje Rada na základe individuálnych žiadostí, za hudobné dielo, hudobnovedné dielo, interpretačné umenie a inú tvorivú činnosť.

Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby:
8. Cieľom prémií je podporiť tvorivú koncertnú činnosť, hlavne premiérové uvádzanie závažných diel svetovej i slovenskej hudby.
9. Udelenie prémie je viazané na predloženie podkladov (program, ohlas v tlači a pod.) o uskutočnení umeleckého výkonu.
10. O udelení prémie rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.
11. Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.

Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby:
12. Cieľom prémií je podporiť tvorivú činnosť a aktivizovať vznik nových diel.
13. Udelenie prémie nie je viazané podmienkami na vydanie, alebo iné šírenie.
14. O udelení prémie rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.
15. Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.

Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby:
16. Cieľom prémií za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť je podporiť tvorivú činnosť v oblasti hudobnej publicistiky a kritiky a aktivizovať edičnú a propagačnú činnosť (dramaturgická a organizačná príprava odborných podujatí, zvukových nosičov, scenárov výstav a iných projektov).
17. V žiadosti o prémiu je možné uviesť iba tvorbu alebo činnosť ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená, a to v čase 12 mesiacov pred termínom stanovenom pre odovzdanie žiadostí.
18. O udelení prémie v oblasti vážnej hudby rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.
19. Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.
20. O udelení prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby rozhoduje Rada.

Ceny Hudobného fondu na súťažiach

21. Rada môže schváliť udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži (ďalej len "cena"), ktorú organizuje právnická osoba alebo živnostník (ďalej len „žiadateľ"). Žiadosť o udelenie ceny je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.
22. Žiadateľ:
a) zodpovedá za udelenie ceny v súlade so štatútom a podmienkami súťaže,
b) zašle fondu protokolárny záznam o výsledkoch súťaže a udelení ceny (ďalej len „protokolárny záznam").
23. V štatúte súťaže musí byť vyznačený dátum schválenia a mená osôb, ktoré ho schválili.
24. Podmienky súťaže musia obsahovať údaje o finančných podmienkach súťaže, požadovanom repertoári, zložení poroty a pod.
25. Cena sa nedelí.
26. Fond po doručení protokolárneho záznamu od žiadateľa bezodkladne zašle bezhotovostnou platbou na účet žiadateľa finančnú sumu vo výške schválenej ceny, ktorú žiadateľ následne vyplatí nositeľovi ceny.
27. V prípade ak žiadateľ nezašle fondu protokolárny záznam najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia súťaže, stráca uznesenie Rady fondu o schválení ceny automaticky platnosť a účinnosť.

Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie

28. Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie sa poskytujú podporovaným osobám na rozvoj ich tvorivých schopností na obdobie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalších 6 mesiacov.
29. Študijné štipendium vypláca fond v stanovených mesačných splátkach.
30. Podporovaná osoba, ktorej bolo udelené študijné štipendium je povinná, za účelom uzavretia štipendia predložiť Rade písomnú správu o priebehu a využití štipendia do 3 mesiacov po uplynutí termínu poberania štipendia.
31. Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
a) termín poberania štipendia (od - do),
b) študijný odbor,
c) meno konzultanta (ak bol schválený Radou),
d) zhodnotenie realizácie študijného zámeru,
e) poprípade súpis umeleckej činnosti vykonávanej v období poberania štipendia.
32. Počas poberania štipendia môže podporená osoba spolupracovať s konzultantom, ktorého musí schváliť Rada.
33. Na konci štipendijného obdobia konzultant predkladá Rade hodnotiacu správu o priebehu štipendia. Po prerokovaní správy konzultantovi Rada poskytne príspevok.

Štipendiá na tvorivé aktivity

34. Štipendiá na tvorivé aktivity možno priznať na základe žiadosti podanej pred ich uskutočnením.
35. Štipendium na tvorivé aktivity podporuje najmä účasť na súťažiach, kurzoch, seminároch, sympóziách, kongresoch, festivaloch, a pod.
36. Štipendium na tvorivé aktivity nemôže byť použité na zahraničné štúdium.
37. Štipendium na tvorivé aktivity môže byť vyplatené až po predložení správy o využití štipendia Rade.
38. Do správy o využití štipendia na tvorivé aktivity je potrebné zahrnúť:
a) účel tvorivej aktivity,
b) termín a miesto uskutočnenia tvorivej aktivity,
c) zhodnotenie tvorivej aktivity a jej cieľov.
39. Správa o využití štipendia na tvorivé aktivity musí byť zaslaná fondu najneskôr do 3 mesiacov po realizovaní tvorivej aktivity.

Príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov

40. Príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov sa poskytujú členom komisií, prípadne lektorom a konzultantom, ktorí svojím stanoviskom k posudzovanému dielu a výkonu umožňujú Rade objektívne rozhodnúť o žiadosti autora alebo koncertného umelca.

Požičiavanie pianín

41. Fond môže požičiavať tvorivým pracovníkom z oblasti hudby pianína na základe osobitných zmlúv, ktoré uzatvára s podporenou osobou v mene fondu riaditeľ.

Granty

42. Granty sa poskytujú na produkciu zvukových nosičov, vydávanie knižných publikácií a nôt, usporadúvanie koncertov, festivalov, konferencií a iných hudobných aktivít doma i v zahraničí, ako aj na zabezpečovanie účasti podporovaných osôb na týchto podujatiach.
43. Granty sa môžu poskytnúť len na pripravovaný projekt, pričom žiadateľ nesmie mať nevyhodnotený predchádzajúci grant.
44. V prípade, že grant je nevyhodnotený z dôvodu trvania čerpania predchádzajúceho grantu v čase podania novej žiadosti, je potrebné doplniť k novej žiadosti informácie o aktuálnom stave realizovania predchádzajúceho grantu.
45. Granty sú účelovo viazané. V prípade, že poskytnutý grant nemôže byť použitý v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu, finančný príspevok treba vrátiť a nie je prípustné ho použiť na iný projekt.
46. Ďalšie podmienky poskytovania grantov upravuje osobitná zmluva, ktorú uzatvára s podporenou osobou v mene fondu riaditeľ.
47. Po podpise zmluvy o poskytnutí grantu, fond poukáže podporenej osobe na jej bankový účet celú výšku priznanej sumy, a podporená osoba zodpovedá za použitie poskytnutého grantu v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu.
48. Podporovaná osoba, ktorej bol udelený grant, je povinná za účelom uzavretia grantu predložiť Rade záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie grantu do 3 mesiacov po realizovaní projektu.
49. Do záverečného vyhodnotenia grantu je potrebné zahrnúť:
a) názov projektu,
b) termín uskutočnenia projektu,
c) zhodnotenie projektu a jeho cieľov,
d) finančné vyhodnotenie projektu.
50. Finančné vyhodnotenie má obsahovať zúčtovanie finančnej podpory vo výške schválenej Radou a kópie účtovných dokladov položiek, ktoré boli uhradené z finančných prostriedkov grantu.

Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby

51. Cieľom príspevkov na CD je podporiť širšie uplatnenie slovenských koncertných umelcov prostredníctvom distribučnej siete CD na Slovensku a v zahraničí, ako aj iných šíriteľov umeleckých produkcií.
52. Hlavný dôraz pri posúdení žiadostí je na podporovaní nahrávania:
a) kvalitného repertoáru slovenskej i svetovej hudby, ktorý je pozoruhodný z hľadiska kompozičného i interpretačného (u spevákov je prípustný len koncertný repertoár),
b) interpretačného výkonu s vysokou umeleckou kvalitou,
c) realizovateľného projektu, vrátane finančného a výrobného zabezpečenia, časového rozvrhu výroby a uvedenia CD na trh, distribučných a propagačných plánov, a pod.
53. Žiadateľ, ktorý obdržal príspevok v predchádzajúcom období sa môže o nový príspevok uchádzať len v prípade, ak predchádzajúci projekt bol realizovaný, a príspevok v HF uzavretý s predloženým CD.
54. V prípade, že príspevok na výrobu CD je nevyhodnotený z dôvodu trvania čerpania predchádzajúceho príspevku na výrobu CD v čase podania novej žiadosti, je potrebné doplniť k novej žiadosti informácie o aktuálnom stave realizovania predchádzajúceho príspevku na výrobu CD.
55. O udelení príspevku rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.
56. Komisia sa riadi organizačným poriadkom schváleným Radou.
57. Príspevky budú vyplatené po podpísaní zmluvy.
58. Priznaný príspevok je možné čerpať do jedného roka od dátumu schválenia príspevku.
59. K žiadosti priložte nasledovné dokumenty:
a) dokumentácia činnosti výrobcu zvukových záznamov (s CD katalógom),
b) zvuková ukážka z pripravovaného CD (ak je k dispozícii),
c) stručný popis CD projektu,
d) krátky umelecký životopis koncertného umelca alebo umelcov, ktorí sa zúčastnia na nahrávaní,
e) základné informácie o skladateľoch a skladbách zaradených do dramaturgie CD.
60. Nepredkladajte originály alebo nenahraditeľné materiály. Hudobný fond nemôže prijať zodpovednosť za ich prípadné poškodenie alebo stratu.
61. Podporovaná osoba, ktorej bol udelený príspevok na výrobu profilového CD je povinná za účelom uzavretia príspevku predložiť Rade záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie príspevku do 15 mesiacov od dátumu schválenia príspevku.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca akejkoľvek podpory, poskytnutej podľa týchto zásad, je povinný ihneď oznámiť fondu všetky zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na priznanie podpory.
2. Rada po zistení takýchto zmien rozhodne podľa okolností o povinnosti poskytnutú podporu, prípadne jej časť vrátiť. To isté platí, ak bola podpora priznaná na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, alebo ak boli zamlčané skutočnosti rozhodujúce pre priznanie podpory.
3. Tieto Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu boli schválené Radou 16.04.2014 a nadobúdajú účinnosť 17.04.2014.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad strácajú platnosť a účinnosť Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, ktoré boli schválené Radou Hudobného fondu 12.06.2012.

 

prof. Vladimír Bokes
predseda Rady Hudobného fondu

 

RNDr. Matúš Jakabčic
riaditeľ Hudobného fondu