Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 18.04.2021)

Predajňa Musica slovaca a notový archív. Musica slovaca Music store & archive | Nájom zahraničných nôt

Nájom zahraničných nôt

Notový archív Hudobného fondu prostredkováva aj prenájom notových materiálov svetových autorov zo zahraničia na komerčné použitie (napr. na verejné predvedenie, nahrávanie na master-tape za účelom výroby zvukového nosiča, rozhlasové a televízne vysielanie a pod.) pre domáce i zahraničné orchestre, hudobné školstvo a hudobné inštitúcie na základe obojstranných zmlúv uzatvorených medzi Hudobným fondom a zahraničnými vydavateľmi.

Podmienky prenajímania upravuje Požičovný poriadok Hudobného fondu Bratislava.