Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Všeobecné informácie
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Dôležité informácie

Čítajte viac TU


NEPREHLIADNITE - na mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa vzťahuje osobitný režim:

Hudobný fond, Bratislava 11.09.2020 

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch november 2020 - január 2021 s uzávierkou predloženia do 30.09.2020 do 15.00 h.

Čítajte ďalej


Hudobný fond, Bratislava

Všeobecné informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr Hudobného fondu

Podľa zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, Štatútu Hudobného fondu a Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu Hudobný fond poskytuje finančné prostriedky na podporu tvorivej činnosti v oblasti slovenského hudobného umenia s osobitným zreteľom na tvorivú oblasť vážnej hudby (hudobné diela, koncertné umenie, hudobnovedné diela), populárnu hudbu (populárna hudba, džez, ostatné žánre populárnej hudby - folklór, dychová hudba).  

Podľa článku 1 bodu 9. Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu:
a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,
b) tlačivá žiadostí si možno stiahnuť z webovej stránky fondu,
c) pred vyplnením žiadosti je potrebné si prečítať Zásady podpornej činnosti,
d) vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky,
e) žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii (žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma),
f) žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení,
h) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne určenom na predkladanie žiadostí fond neprihliada,
i) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí uvedené v bode 9. Článku 1 týchto Zásad podpornej činnosti je riaditeľ.

Podľa článku 1 bodu 3. Zásad podpornej činnosti podpory možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „FO"),
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostník) s miestom podnikania na území Slovenskej republiky (ďalej len „živnostník"),
c) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „PO").

V prípade PO sa musí jednať o samostatný právny subjekt, ktorý vznikol registráciou v niektorom z úradných registrov Slovenskej republiky (napr. registráciou v Obchodom registri SR, registráciou na Ministerstve vnútra SR - t. j. takto vzniknutá PO je napr. spoločnosťou s ručením obmedzeným, akciovou spoločnosťou, nadáciou, občianskym združením a pod.). Za PO nemožno považovať organizačnú zložku PO (napr. dychový súbor, ktorý je organizačnou zložkou Združenia dychových hudieb Slovenska) s výnimkou organizačnej jednotky združenia, zapísaného v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, ktorá koná vo svojom mene a ktorá je zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií v zmysle zák. č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška maximálnej podpory

Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu neupravujú výšku maximálnej podpory pre jednotlivé formy podpôr. O výške podpôr rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe individuálnych žiadostí alebo návrhu odborných komisií podľa ustanovení Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o priznaných výškach podpôr Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady.

Žiadosti

Oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu
Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu, Informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr, Výzvy, Tlačivá žiadostí, Tlačivá vyhodnotení, Rozhodnutia Rady, Správy o činnosti.

Výzvy
Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzvach na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.

Začiatok predkladania žiadostí
Žiadosti sa predkladajú po zverejnení výziev na podávanie žiadostí v danom polroku na webovom sídle fondu.

Ukončenie predkladania žiadostí
Ukončenie predkladania žiadostí je uvedené v tabuľke výziev, v stĺpci Posledný deň odovzdania žiadosti, zvlášť pri každej forme podpory.
Výnimku tvoria žiadosti o Ceny Hudobného fondu na súťažiach, ktoré treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Tlačivá žiadostí
Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Limity na počet žiadostí
Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu nestanovujú limity pre počet žiadostí o jednotlivé formy podpôr.

Rozhodnutia Rady

Rozhodnutia Rady o žiadostiach podaných na základe výziev a správach o využití štipendia Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení hodnotiaceho procesu zvyčajne do 6 týždňov od posledného dňa uzávierky výzvy.

Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje.

Žiadatelia budú o rozhodnutí Rady informovaní písomne zvyčajne do 6 týždňov odo dňa zverejnenia Rozhodnutia Rady. Žiadateľom fond zašle spolu s oznámením aj podrobné informácie o čerpaní podpory.

Zmena účelu použitia schválenej podpory

Podľa čl.1 bod 14 Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia schválenej podpory.

Štipendium na tvorivé aktivity nie je prípustné použiť na inú tvorivú aktivitu, než na ktorú bola schválená.

Zmluva

Zmluva o poskytnutí grantu, resp.  zmluva o poskytnutí príspevku na výrobu profilového CD bude vypracovaná a doručená zvyčajne do 6 týždňov odo dňa zverejnenia Rozhodnutia Rady.

Poukazovanie na účet

Schválené finančné prostriedky Hudobný fond poukazuje v súlade s ustanoveniami Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu

Ceny Hudobného fondu na súťažiach
Fond po doručení protokolárneho záznamu od žiadateľa bezodkladne zašle bezhotovostnou platbou na účet žiadateľa finančnú sumu vo výške schválenej ceny, ktorú žiadateľ následne vyplatí nositeľovi ceny. V prípade ak žiadateľ nezašle fondu protokolárny záznam najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia súťaže, stráca uznesenie Rady fondu o schválení ceny automaticky platnosť a účinnosť.

Štipendiá na tvorivé aktivity
Hudobný fond poukazuje až po schválení predložených správ o využití štipendia Radou Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady o schválení predložených správ Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení schvaľovacieho procesu. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia Rady. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení správ o využití štipendia. 

Granty a príspevky na výrobu profilového CD
sa zasielajú bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky a / alebo po akceptovaní vyúčtovania z predchádzajúcich zmlúv. V prípade zmeny účtu je potrebné túto zmenu oznámiť fondu. Na základe oznámenia Vám bude vypracovaný dodatok k zmluve a až po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami a zverejnení dodatku Vám budú poukázané finančné prostriedky.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie tvorivej podpory je možné predložiť len v tlačenej verzii (vyhodnotenie doručené e-mailom Hudobný fond neprijíma).

Na vyhodnotenie použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle Hudobného fondu Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Vyhodnotenie je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do termínu, ktorý je uvedený v zmluve alebo v oznámení o rozhodnutí Rady Hudobného fondu o žiadosti.

Uznesenia Rady o schválení záverečného obsahového a finančného vyhodnotenie grantu, resp. príspevku na výrobu profilového CD oznamuje predseda Rady písomne.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení vyhodnotení.

Tlačivá

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Na vyhodnotenie použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle Hudobného fondu Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Konzultácie pre žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov na podporu tvorivej činnosti

telefonicky: +421 2 5920 7407, e-mailom: zolyomiova@hf.sk.