Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava 11.09.2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch november 2020 - január 2021 s uzávierkou predloženia do 30.09.2020 do 15.00 h.

Upozornenie:
Žiadateľ, ktorému Hudobný fond poskytol Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch jún, júl, august 2020, môže predložiť žiadosť o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu na základe tejto druhej výzvy len v prípade, ak doručí Hudobnému fondu najneskôr v deň podania žiadosti správu o využití predchádzajúceho mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity.


Podľa Dodatku č. 1 k Zásadám podpornej činnosti Hudobného fondu
62. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu možno priznať na základe žiadosti podanej výlučne elektronickou formou pred uskutočnením tvorivej aktivity. Je určené pre profesionálnych hudobných umelcov, nie je určené pre študentov vysokých a stredných škôl.
63. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu podporuje skomponovanie skladby alebo skladieb a naštudovanie koncertného repertoáru. V prípade naštudovania koncertného repertoáru je podmienku, aby minimálne polovica diel predmetného repertoáru boli dielami pôvodnej slovenskej tvorby.
64. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu nemôže byť použité na zahraničné štúdium.
65. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa poskytuje podporovaným osobám na rozvoj ich tvorivých schopností na obdobie najviac 3 mesiacov.
66. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu vypláca fond v stanovených mesačných splátkach.
67. Podporovaná osoba, ktorej bolo udelené mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, je povinná za účelom uzavretia štipendia predložiť Rade písomnú správu o priebehu a využití štipendia do 6 mesiacov po uplynutí termínu poberania štipendia.
68. Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť: a) termín poberania štipendia (od - do), b) názov skomponovanej skladby, resp. názvy skomponovaných skladieb a jej/ich rozsah, resp. zoznam naštudovaného repertoáru (meno a priezvisko autora a názov skladieb), c) zhodnotenie realizácie študijného zámeru, d) informáciu o verejnom predvedení skomponovanej skladby, alebo informáciu o rokovaniach ohľadom verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom hudobného telesa), resp. informáciu o tom, kedy a kde bol naštudovaný repertoár verejne predvedený (napr. kedy bol šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu (napr. live stream), alebo sociálnych sietí - uvedie sa názov rozhlasovej/televíznej stanice, resp. internetová adresa a dátum šírenia).
69. Povinnou prílohou správy o využití štipendia je v prípade štipendia a) na skomponovanie skladby - partitúra skomponovanej skladby (originál, resp. jej kópia, alebo fotokópia), b) na naštudovanie koncertného repertoáru - doklad o tom, že naštudovaný repertoár bol sprístupnený verejnosti - zaznel na nejakom podujatí, napr. na koncerte, festivale, a pod.(t. j. prílohou vyúčtovania bude oficiálny program podujatia), resp. že bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič, ktorý bol následne verejne šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu, resp. prostredníctvom vyrobeného CD alebo DVD (t. j. prílohou vyúčtovania bude nosič, na ktorom bol naštudovaný repertoár zaznamenaný), resp. v prípade live stream šírenia záznam z neho. 

Postup pri podávaní žiadosti o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (ďalej len „Štipendium")

1. zaslaním žiadosti o Štipendium e-mailom na e-mailovú adresu: vaculcikova@hf.sk. Predmet e mailu: Žiadosť o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu. Tlačivo žiadosti a povinná príloha k žiadosti budú tvoriť prílohy odoslaného e-mailu a budú zaslané Hudobnému fondu tak, ako je popísané v nasledujúcich bodoch.
2. Tlačivo žiadosti
• podpísané žiadateľom a nascanované vo formáte .pdf , alebo .jpeg,
a zároveň
• v jednom z editovateľných textových formátov .doc, .docx, .rtf, .odt (nepodpísané).

3. Povinná príloha k žiadosti vo formáte .pdf.

Takto e-mailom zaslanú žiadosť o Štipendium bude Hudobný fond považovať za podanú včas a riadne len v prípade, ak Hudobný fond potvrdí žiadateľovi jej doručenie elektronickou formou na adresu, z ktorej bola žiadosť Hudobnému fondu odoslaná.
V prípade, ak Hudobný fond nepotvrdí žiadateľovi prijatie elektronickej žiadosti do jedného pracovného dňa po jej odoslaní, je potrebné, aby sa žiadateľ obrátil telefonicky na Hudobný fond, tel. číslo 02 59207411 v pracovných dňoch medzi 10 00 a 13 00 hod., a informoval sa, či bola jeho žiadosť o Štipendium doručená Hudobnému fondu.
Hudobný fond upozorňuje všetkých žiadateľov, že žiadosť o Štipendium podanú po termíne na jej doručenie, resp. že neúplnú žiadosť o Štipendium, ani žiadosť o Štipendium, v prípade, ak jej žiadateľ nedoručí Hudobnému fondu najneskôr v deň podania žiadosti na základe tejto výzvy správu o využití predchádzajúceho mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity, nebude Hudobný fond brať do úvahy.


Hudobný fond, Bratislava 20.07.2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 2. polroku 2020

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu:
Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu
Informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr
Výzvy
Tlačivá žiadostí
Tlačivá vyhodnotení 
Rozhodnutia Rady
Správy o činnosti

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí. Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma.

Vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. Výnimkou sú žiadosti o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu,ktoré sa podávajú e-mailom.

Tabuľka výziev

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu - Druhá výzva (vyhlásená 11.09.2020) 30.09.2020 do 15.00 h. výlučne e-mailom na e-mailovú adresu: vaculcikova@hf.sk  empty
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.   empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby, ktoré boli realizované od 05.03.2019 do 02.03.2020 Hudobný fond v 2. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.   empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 06.10.2020 - Na podanie žiadosti Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená od 19.09.2019 do 05.10.2020 06.10.2020. Na podanie žiadosti Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 2. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond v 2. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2021 do 30.06.2021 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym polrokom alebo rokom. 06.10.2020  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty