Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá žiadostí
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu. 

Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma.

NEPREHLIADNITE: Výnimkou je Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020), ktoré možno priznať na základe žiadosti zaslanej výlučne e-mailom na e-mailovú adresu: vaculcikova@hf.sk.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.

Vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Na podanie žiadostí Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.

NEPREHLIADNITE: Výnimkou sú žiadosti o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, ktoré sa podávajú e-mailom.


Mimoriadne štipendium o tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020)Mimoriadne štipendium o tvorivú aktivitu (vyhlásené 11.09.2020)
 Tlačivo platné od 11.09.2020. NEPREHLIADNITE: Žiadosti o Mimoriadne štipendium, ktoré bolo vyhlásené 11.09.2020 s uzávierkou predloženia do 30.09.2020 do 15.00 h. sa podávajú výlučne e-mailom na e-mailovú adresu: vaculcikova@hf.sk.
Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudbyPrémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby
 Tlačivo platné od 25.05.2018
Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudbyPrémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby
 Tlačivo platné od 25.05.2018.
Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudbyPrémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby
 Tlačivo platné od 25.05.2018.
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudbyPrémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby
 Tlačivo platné od 25.05.2018. Na podanie žiadostí Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo zasielanie kuriérom. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.
Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosťPrémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť
 Tlačivo platné od 25.05.2018. Na podanie žiadostí Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.
Ceny Hudobného fondu na súťažiachCeny Hudobného fondu na súťažiach
 Tlačivo platné od 04.07.2018.
Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácieŠtudijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie
 Tlačivo platné od 25.05.2018.
Štipendiá na tvorivé aktivityŠtipendiá na tvorivé aktivity
 Tlačivo platné od 25.05.2018 v znení doplnenej verzie z 25.10.2019.
GrantyGranty
 Tlačivo platné od 04.07.2018. Na podanie žiadostí Hudobný fond odporúča využívať služby slovenskej pošty alebo doručovanie kuriérom.Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudbyPríspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby
 Tlačivo platné od 04.07.2018.