Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá žiadostí
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu. 

Zmeny platné od 17.02.2021

Žiadosť je možné predložiť v tlačenej verzii alebo elektronickou formou v podobe e-mailu na e-mailové adresy uvedené pri jednotlivých tlačivách žiadostí nižšie.

Na podanie žiadosti použite vždy aktuálnu verziu tlačiva, ktorá je uvedená na webovom sídle fondu, tu, na tejto stránke nižšie.

Vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh očíslovaných podľa poradia vo formulári, treba doručiť Hudobnému fondu jedným z dvoch spôsobov:

  • e-mailom na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú pri tlačive zodpovedajúcom predmetnej žiadosti nižšie, alebo
  • poštou na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava,

a to najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti e mailom do 24:00 posledného dňa, pri doručení poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Hudobný fond odporúča využiť elektronickú formu podania žiadosti. 

Upozornenie: Žiadosti o mimoriadne štipendium na tvorivé aktivity sa podávajú výlučne elektronickou formou. Postup pri podávaní týchto žiadostí je zverejnený v príslušnej výzve.

Postup pri predkladaní žiadostí elektronickou formou

Na príslušnú e-mailovú adresu zverejnenú nižšie na tejto stránke je potrebné poslať nasledovný e-mail:

Predmet e-mailu: Žiadosť o (uviesť formu podpory - napríklad grant, prémiu za hudobné dielo/diela v oblasti vážnej hudby, študijné štipendium na tvorivé aktivity a pod.).

Text e-mailu: nepovinný, môže byť totožný s textom predmetu e-mailu.

Prílohy e-mailu:

     1.) 2-krát vyplnené tlačivo žiadosti v dvoch rôznych formátoch:

            a) v jednom z formátov .doc, .docx, .rtf, .odt (nepodpísané),

      a zároveň

            b) podpísané žiadateľom a nascanované/odfotené vo formáte .pdf alebo .jpeg

      t.j. vyplnené tlačivo žiadosti je potrebné pripojiť ako prílohu e-mailu v 2 exemplároch - jeden v podobe, ako je popísané v písmene a) vyššie a druhý, ako je popísané v písmene b) vyššie.

     2.) Povinná príloha/povinné prílohy k žiadosti vo formáte .pdf (printové prílohy - plagáty, programy koncertov, štatúty cien, publikácie, životopis a pod.) alebo .mp3 (zvukové ukážky).

Tlačivá žiadostí a e-mailové adresy na predkladanie žiadostí elektronickou formou:

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.


Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby (docx, 40.84 KB)Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby (docx, 40.84 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: premie@hf.sk
Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby (docx, 42.15 KB)Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby (docx, 42.15 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: premie@hf.sk
Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby (docx, 43.45 KB)Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby (docx, 43.45 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: premie@hf.sk
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby (docx, 39.01 KB)Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby (docx, 39.01 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: premie@hf.sk
Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť (všetky hudobné žánre) (docx, 43.42 KB)Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť (všetky hudobné žánre) (docx, 43.42 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: premie@hf.sk
Ceny Hudobného fondu na súťažiach (docx 37.86 KB)Ceny Hudobného fondu na súťažiach (docx 37.86 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: ceny@hf.sk
Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie (docx, 39.77 KB)Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie (docx, 39.77 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: stipendia@hf.sk
Štipendiá na tvorivé aktivity (docx, 43.9 KB)Štipendiá na tvorivé aktivity (docx, 43.9 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: stipendia@hf.sk
Granty (docx, 44.89 KB)Granty (docx, 44.89 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: granty@hf.sk
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby (docx, 41.69 KB)Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby (docx, 41.69 KB)
 Ak predkladáte žiadosť elektronickou formou, vyplnené tlačivo žiadosti spolu s povinnými prílohami posielajte na e-mailovú adresu: prispevkynacd@hf.sk