Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Hudobný fond | Dôležité informácie
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava 26.03.2021

Tretia výzva na predkladanie žiadostí o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v mesiacoch jún 2021 - august 2021 so začiatkom podávania žiadostí 29.03.2021 a s uzávierkou predloženia do 19.04.2020 do 15.00 h.

Upozornenie:
Každý žiadateľ o mimoriadne štipendium si môže podať len jednu žiadosť o poskytnutie mimoriadneho štipendia.
Začiatok podávania žiadostí je 29.03.2021, uzávierka je 19.04.2021 o 15 00 hod.
O poskytnutie mimoriadneho štipendia v rámci tretej výzvy sa nemôžu uchádzať umelci, ktorým Hudobný fond poskytol mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v rámci prvej výzvy na mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (prvá výzva bola vypísaná Hudobným fondom 30.04.2020) alebo v rámci druhej výzvy na mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (druhá výzva bola vypísaná Hudobným fondom 11.09.2020).

Podľa Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu

62. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu možno priznať na základe žiadosti podanej výlučne elektronickou formou pred uskutočnením tvorivej aktivity. Je určené pre profesionálnych hudobných umelcov, nie je určené pre študentov vysokých a stredných škôl.

63. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu podporuje skomponovanie skladby alebo skladieb a naštudovanie koncertného repertoáru. V prípade naštudovania koncertného repertoáru je podmienku, aby minimálne polovica diel predmetného repertoáru boli dielami pôvodnej slovenskej tvorby.

64. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu nemôže byť použité na zahraničné štúdium.

65. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu sa poskytuje podporovaným osobám na rozvoj ich tvorivých schopností na obdobie najviac 3 mesiacov.

66. Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu vypláca Hudobný fond v stanovených mesačných splátkach.

67. Podporovaná osoba, ktorej bolo udelené mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu, je povinná za účelom uzavretia štipendia predložiť Rade písomnú správu o priebehu a využití štipendia do 6 mesiacov po uplynutí termínu poberania štipendia.

68. Do správy o využití štipendia je potrebné zahrnúť:
a) termín poberania štipendia (od - do),
b) názov skomponovanej skladby, resp. názvy skomponovaných skladieb a jej/ich rozsah, resp. zoznam naštudovaného repertoáru (meno a priezvisko autora a názov skladieb),
c) zhodnotenie realizácie študijného zámeru,
d) informáciu o verejnom predvedení skomponovanej skladby, alebo informáciu o rokovaniach ohľadom verejného predvedenia (napr. e mailová komunikácia s dramaturgom hudobného telesa), resp. informáciu o tom, kedy a kde bol naštudovaný repertoár verejne predvedený (napr. kedy bol šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu (napr. live stream), alebo sociálnych sietí - uvedie sa názov rozhlasovej/televíznej stanice, resp. internetová adresa a dátum šírenia).

69. Povinnou prílohou správy o využití štipendia je v prípade štipendia

a) na skomponovanie skladby:

  • partitúra skomponovanej skladby (originál, resp. jej kópia, alebo fotokópia) alebo
  •  stručný notový zápis (tzv. lead sheet) spolu s demonštračnou zvukovou ukážkou,

b) na naštudovanie koncertného repertoáru - doklad o tom, že naštudovaný repertoár bol sprístupnený verejnosti:

  • zaznel na nejakom podujatí, napr. na koncerte, festivale, a pod.(t. j. prílohou vyúčtovania bude oficiálny program podujatia) alebo
  • bol zaznamenaný na zvukový alebo zvukovoobrazový nosič, ktorý bol následne verejne šírený v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní, resp. prostredníctvom internetu, resp. prostredníctvom vyrobeného CD alebo DVD (t. j. prílohou vyúčtovania bude nosič, na ktorom bol naštudovaný repertoár zaznamenaný) alebo
  • v prípade online zverejnenia (napríklad na kanáli youtube, na sociálnej sieti apod.), resp. live streamu záznam z neho alebo link na predmetný záznam. V prípade linku musí byť tento prístupný po dobu minimálne jedného roka od dátumu doručenia správy o využití štipendia

Aktualizované 31.03.2021:

Poznámka: ako vyplýva z bodu 67. vyššie, Správu o využití 3. Mimoriadneho štipendia bude potrebné elektronicky doručiť Hudobnému fondu do 28.02.2022.

Postup pri podávaní žiadosti o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (ďalej len „Štipendium")

1. zaslaním žiadosti o Štipendium e-mailom na e-mailovú adresu: stipendia@hf.sk. Predmet e mailu: Žiadosť o Mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu. Tlačivo žiadosti a povinná príloha k žiadosti budú tvoriť prílohy odoslaného e-mailu a budú zaslané Hudobnému fondu tak, ako je popísané v nasledujúcich bodoch.

2. Tlačivo žiadosti - 2 krát vyplnené v dvoch rôznych formátoch
a) podpísané žiadateľom a nascanované vo formáte .pdf , alebo .jpeg,
a zároveň
b) v jednom z editovateľných textových formátov .doc, .docx, .rtf, .odt (nepodpísané).

t.j. vyplnené tlačivo žiadosti je potrebné pripojiť ako prílohu e-mailu v 2 exemplároch - jeden v podobe, ako je popísané v písmene a) vyššie a druhý, ako je popísané v písmene b) vyššie.

3. Povinná príloha k žiadosti vo formáte .pdf - stručný prehľad doterajšej umeleckej činnosti žiadateľa (umelecký životopis).


Takto e-mailom zaslanú žiadosť o Štipendium bude Hudobný fond považovať za podanú včas a riadne len v prípade, ak Hudobný fond potvrdí žiadateľovi jej doručenie elektronickou formou na adresu, z ktorej bola žiadosť Hudobnému fondu odoslaná.

V prípade, ak Hudobný fond nepotvrdí žiadateľovi prijatie elektronickej žiadosti do dvoch pracovných dní po jej odoslaní, je potrebné, aby sa žiadateľ obrátil telefonicky na Hudobný fond, tel. číslo 02 59207411 v pracovných dňoch medzi 10.00 a 13.00 hod., a informoval sa, či bola jeho žiadosť o Štipendium doručená Hudobnému fondu.

Hudobný fond upozorňuje všetkých žiadateľov, že žiadosť o Štipendium podanú po termíne na jej doručenie, resp. že neúplnú žiadosť o Štipendium, nebude Hudobný fond brať do úvahy.

Pred podaním žiadosti sa oboznámte s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu:

Tlačivo žiadosti

Tlačivo vyhodnotenia

Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu


Hudobný fond, Bratislava 18.03.2021

Tretia výzva na uchádzanie sa o mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu - informácia.

Rada Hudobného fond rozhodla na svojom zasadnutí dňa 16.03.2021 o vypísaní tretej výzvy na mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu na mesiace jún 2021 – august 2021. Na tretie mimoriadne štipendium rozhodla Rada Hudobného fondu vyčleniť sumu vo výške 150 000 Eur.

Maximálna výška jedného mimoriadneho štipendia je 1 200 Eur. Suma prideleného mimoriadneho štipendia bude vyplatená v 3 mesačných platbách bezhotovostným platobným stykom na účet žiadateľa.

Žiadosti o mimoriadne štipendium sa podávajú výlučne elektronickou formou. Začiatok podávania žiadostí o poskytnutie mimoriadneho štipendia je 29.03.2021, uzávierka na podávanie žiadostí bude 19.04.2021 do 15.00 h. Na žiadosti doručené Hudobnému fondu pred uvedeným termínom na podávanie žiadostí, ako aj na žiadosti doručené po termíne uzávierky na podávanie žiadostí nebude Hudobný fond prihliadať.

Každý žiadateľ o mimoriadne štipendium si môže podať len jednu žiadosť o poskytnutie mimoriadneho štipendia.

O poskytnutie mimoriadneho štipendia v rámci tretej výzvy sa nemôžu uchádzať umelci, ktorým Hudobný fond poskytol mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v rámci prvej výzvy na mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (prvá výzva bola vypísaná Hudobným fondom 30.04.2020) alebo v rámci druhej výzvy na mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu (druhá výzva bola vypísaná Hudobným fondom 11.09.2020).

Postup pre podávanie žiadostí o mimoriadne štipendium na tvorivú aktivitu v rámci tretej výzvy bude zverejnený na webovom sídle Hudobného fondu www.hf.sk najneskôr 29.03.2021.


Hudobný fond, Bratislava 18.03.2021

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

Rada Hudobného fondu na svojom zasadnutí dňa 16.03.2021 schválila nové Zásady podpornej činnosti, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.


Hudobný fond, Bratislava 17.02.2021

Zmeny v podávaní žiadostí

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 Hudobný fond umožňuje od 17.02.2021 podávanie všetkých žiadostí o niektorú z foriem podpornej činnosti aj elektronickou formou.

Postup pri podávaní žiadostí elektronickou formou nájdete tu.

Žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu, ktoré boli doručené Hudobnému fondu do 17.02.2021 (poštou, alebo elektronicky na adresu zolyomiova@hf.sk), Hudobný fond zaradí do evidencie žiadostí, t. j. tieto žiadosti nie je potrebné posielať Hudobnému fondu znovu.


Hudobný fond, Bratislava marec 2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli, alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne sú zverejnené TU.


Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Postupy pri podávaní Správy o využití Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené TU .


Hudobný fond, Bratislava 18.12.2020 

Oznámenie Hudobného fondu 

Zamestnanci Hudobného fondu (HF) sú vám k dispozícii na zverejnených e-mailových adresách. Telefonický kontakt pre verejnosť v pracovné dni od 10 00 do 13 00: 02 59207411, 0903436731 (sekretariát), 0903436730 (archív a e shop). E shop je v prevádzke.

Na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bude HF zatvorený pre verejnosť a nebude možný osobný kontakt. Opatrenie sa týka všetkých súčastí HF (sekretariát HF, vydavateľstvo HF, fondová starostlivosť, predajňa Musica slovaca, notový archív...) a platí až do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie.

The Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia staff is at your disposal at published e-mail addresses. Phone contact for public on weekdays from 10 a.m. to 1 p.m.: +421 2 59207411, +421903436731 (secretariat), +421903436730 (archive, e shop). E shop is in operation.

Due to the pandemic situation HF will be closed to the public and no personal contact will be possible. The measure applies to all components of HF (HF secretariat, HF publishing house, fund care, Musica slovaca store, music archive...) and is valid until further notice 
Thank you for understanding.


Hudobný fond, Bratislava 09.12.20200

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2021

Čítať ďalej


Želáme Slovensku na zdravie

Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorú pripravili prevažne združenia a asociácie živej kultúry, no je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom na Slovensku. Cieľom výzvy je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania na Slovensku a najmä ponúknutie pomoci pri jeho realizácii.

Čítať ďalej

 


 

 Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk