Oznam pre žiadateľov.

06.06.2024

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach nájdete tu.

V dôsledku legislatívnych zmien bol Hudobný fond od 1.1.2024 zaradený pod štátnu správu. Z tohoto dôvodu môže Hudobný fond udeľovať a vyplácať podpory iba podľa Schémy minimálnej pomoci Hudobného fondu (ďalej len "Schéma"), ktorá podlieha schváleniu Protimonopolným úradom SR. V súčasnosti je Schéma v pripomienkovom konaní. Schválené podpory vyplatí Hudobný fond po zrealizovaní všetkých zákonných povinností, ktoré so Schémou súvisia.

Termín vyplácania podpôr oznámi Hudobný fond na svojom webovom sídle.

 

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

15.02.2024

Rada Hudobného fondu dňa 14.02.2024 schválila nové Zásady podpornej činnosti (ďalej len ZPČ) účinné od 15.02.2024, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.

Jedinou zmenou oproti ZPČ platným do 14.02.2024 sa týka Cien Hudobného fondu na súťažiach, článok 24 ZPČ - skracuje sa doba doručenia žiadosti pred termínom konania súťaže zo 4 mesiacov na 2 mesiace.

Staré znenie článku 24 ZPČ: Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Nové znenie článku 24 ZPČ: Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 2 mesiace pred termínom konania súťaže.

Výzvy

00.00.0000

Aktuálne výzvy

Zobraziť všetky