Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 22.10.2019)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu
v 2. polroku 2019

09.07.2019

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu:
Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu:
Zásady podpornej činnosti Hudobného fonduInformácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôrVýzvyTlačivá žiadostíTlačivá vyhodnoteníRozhodnutia RadySprávy o činnosti.

V záujme dodržania lehoty na predkladanie žiadosti odporúčame neodkladať predloženie žiadosti a povinných príloh na posledný deň uzávierky výzvy. Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosť doručenú e-mailom fond neprijíma.

Tabuľka termínov

 
Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2.polroku 2019 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby Hudobný fond v 2.polroku 2019 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie v oblasti hudobného folklóru a dychovej hudby (výhradne v uvedených oblastiach) 15.10.2019  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2.polroku 2019 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 24.09.2019   empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená od 18.09.2018 do 19.09.2019 24.09.2019   empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 2.polroku 2019 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity výhradne v oblastiach 1) hudobné diela v oblasti vážnej hudby, 2) hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby, 3) hudobný folklór a dychová hudba 15.10.2019 Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Neprehliadnite: Žiadosti na kurzy v júli a auguste bolo treba doručiť do 28.05.2019.  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2020 do 30.06.2020 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym polrokom alebo rokom. 15.10.2019   empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2.polroku 2019 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty