Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Ochrana osobných údajov | Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Ochrana osobných údajov

 

Hudobný fond chráni osobné údaje svojich klientov v zmysle platnej legislatívy, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Vymedzenie základných pojmov

 

Osobný údaj - je údaj, ktorým možno identifikovať priamo alebo nepriamo fyzickú osobu (napr. meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, mailová adresa a pod).
Spracúvanie osobných údajov - spracovateľské operácie s osobnými údajmi (napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie a pod).
Dotknutá osoba - fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Prevádzkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje vo svojom mene (Hudobný fond).

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Príjemca osobných údajov - každý, kto má prístup k osobným údajom, aj keď ich nespracúva.
Tretia strana - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa osobné údaje poskytnú (napr. Slovenská pošta, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa a pod).
Druh spracúvania osobných údajov 

 • - bez súhlasu - spracovanie vzmysle príslušných zákonov (napr. zmluvy, predaj tovaru,služieb apod.),
 • - so súhlasom;

Zodpovedná osoba - prevádzkovateľom poverená právnická, alebo fyzická osoba, ktorá má dohľad nad ochranou osobných údajov.

 

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

Obchodné meno         :  Hudobný fond

Adresa                        :  Medená 29, 811 02 Bratislava

IČO                             :  00225690

Právna forma              :  verejnoprávna inštitúcia

Telefón                       :  02/59207411

E-mail                        :  sekretariat@hf.sk

Web                            :  www.hf.sk

 

Identifikačné a kontaktné údaje zodpovednej osoby            

Meno              :  Marian Zádor

Adresa             :  Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava

Telefón           :  02/59207401

E-mail             :  zador@hf.sk

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Hudobný fond spracúva len osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb a účelu spracúvania a to najmä

 • - základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu),
 • - kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mail),
 • - platobné údaje (číslo bankového účtu, prípadne iné údaje súvisiace svykonávaním platieb);

 

Účely spracúvania osobných údajov

 • - plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa,
 • - spracovanie žiadostí opodpory všetkých druhov (v zmysle Zásad podpornej činnosti),
 • - spracovanie zmluvných záväzkov,
 • - oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
 • - spracovanie účtovnej agendy,
 • - spracovanie personálnej a mzdovej agendy;

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

-      na základe zmluvy, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby (napr. kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo a pod.). Osobné údaje sú spracúvané len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Bez týchto údajov nebude možné zmluvu uzavrieť,

-      na základe právneho predpisu, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve),

-      na základe oprávnených záujmov, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby (napr. vymáhanie právnych nárokov, poskytovanie informácií ohľadom správy zmlúv a pod.),

-      na základe súhlasu Dotknutej osoby, súhlas sa vyžaduje keď neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov (napr. zverejňovanie osobných údajov);

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • - Slovenská pošta (doručovanie zásielok atovarov), Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány štátnej správy na výkon kontroly adozoru, súdy aorgány vtrestnom konaní, exekútori ainé oprávnené subjekty;

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

Hudobný fond je povinný uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú Registratúrnym poriadkom, schváleným Slovenským národným archívom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými právnymi predpismi (napr. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Práva dotknutej osoby

Prevádzkovateľ je povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov a to najmä: identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa, zodpovednej osoby, účel, rozsah a druh spracúvania, dobu spracúvania, uloženia a likvidácie, poskytnutie osobných údajov tretím stranám a práva dotknutých osôb.

 • - ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, má dotknutá osoba právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať,
 • - dotknutá osoba môže bezplatne požiadať prevádzkovateľa oinformácie ohľadne spracúvania jej osobných údajov, prípadne o potvrdenie oúčele arozsahu využívania týchto údajov,
 • - namietať správnosť osobných údajov aich opravu, prípadne ich spracúvanie avýmaz, ak sa spracúvajú nezákonne;

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či a v akom rozsahu sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, údaje o príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov, o práve na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie alebo namietanie ich spracúvania, ďalej o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a tiež informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje (napr. pri zmene priezviska, trvalého pobytu a pod.) alebo doplnil neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje, ak sú splnené zákonné predpoklady na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na stanovený účel, po odvolaní súhlasu a pod.). Právo na výmaz osobných údajov Dotknutá osoba nemá, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na informácie, na účel archivácie,  na splnenie zákonnej povinnosti a pod.

Právo odvolať súhlas 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh na začatie konania 
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo iný podnet vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

Povinnosti prevádzkovateľa:

 

 • - zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov dotknutých osôb,
 • - získavať aspracúvať osobné údaje len na konkrétny účel aminimalizovať ich rozsah na nevyhnutnú mieru,
 • - poskytnúť dotknutej osobe informácie ospracúvaní jej osobných údajov ato najmä: identifikačné údaje prevádzkovateľa, zodpovednej osoby, účel, rozsah adruh spracúvania, dobu spracúvania, uloženia alikvidácie, možný presun osobných údajov tretím stranám, právny základ spracúvania apráva dotknutých osôb,
 • - ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, vedieť kedykoľvek tento súhlas preukázať,
 • - na písomné požiadanie dotknutej osoby, najneskôr však do 1 mesiaca poskytnúť informácie, prípadne potvrdenie ospracúvaní jej osobných údajov, ak je však žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovaťprimeraný poplatok zohľadňujúci administratívne nákladyalebo môže odmietnuť konať na základe takejto žiadosti,
 • - po splnení účelu spracúvania osobných údajov apo dobe uloženia (zákon oarchívoch aregistratúre), bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz askartáciu osobných údajov;

 


Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov