Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy a INFO
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Plánované zverejnenie termínov výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu v 1. polroku 2018:

január 2018

 

 

 Výzvy na predkladanie žiadostí 2. polrok 2017

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov

 

Oznámenie

Hudobný fond kvôli vyčerpaniu rozpočtovaných financií do 31.12.2017 neprijíma žiadosti o poskytnutie tvorivých podpôr v týchto tvorivých oblastiach:
1) interpretačné umenie v oblasti vážnej hudby, s výnimkou Cien Hudobného fondu na súťažiach a Grantov.
2) džez, resp. ostatné žánre populárnej hudby - hudobný folklór, dychová hudba, s výnimkou Cien Hudobného fondu na súťažiach a Grantov.


Informácie pre žiadateľov a prijímateľov

Podľa zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, Štatútu Hudobného fondu a Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu Hudobný fond poskytuje finančné prostriedky na podporu tvorivej činnosti v oblasti slovenského hudobného umenia s osobitným zreteľom na tvorivú oblasť vážnej hudby (hudobné diela, koncertné umenie, hudobnovedné diela), populárnu hudbu (populárna hudba, džez, ostatné žánre populárnej hudby - folklór, dychová hudba).  

Žiadosti

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.

Podľa čl. 1 ods. 9. Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu:

a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,
b) tlačivá žiadostí si možno stiahnuť z webovej stránky fondu,
c) pred vyplnením žiadosti je potrebné si prečítať Zásady podpornej činnosti,
d) vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky,
e) žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii (žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma),
f) žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení,
h) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne určenom na predkladanie žiadostí fond neprihliada,
i) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí uvedené v bode 9. Článku 1 týchto Zásad podpornej činnosti je riaditeľ.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Rozhodnutia Rady

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení hodnotiaceho procesu.

Uznesenia Rady o udelení / neudelení podpory oznamuje predseda Rady písomne. Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje.

Podľa čl.1 ods. 14 Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia schválenej podpory.

Zmluva

Zmluva o poskytnutí grantu, resp.  zmluva o poskytnutí príspevku na výrobu profilového CD bude vypracovaná a doručená zvyčajne do 6 týždňov odo dňa prijatia Rozhodnutia Rady o žiadostiach.

Poukazovanie na účet

Schválené finančné prostriedky Hudobný fond poukazuje v súlade s ustanoveniami Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu.

Ceny Hudobného fondu na súťažiach. Fond po doručení protokolárneho záznamu od žiadateľa bezodkladne zašle bezhotovostnou platbou na účet žiadateľa finančnú sumu vo výške schválenej ceny, ktorú žiadateľ následne vyplatí nositeľovi ceny. V prípade ak žiadateľ nezašle fondu protokolárny záznam najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia súťaže, stráca uznesenie Rady fondu o schválení ceny automaticky platnosť a účinnosť.

Štipendiá na tvorivé aktivity Hudobný fond poukazuje až po schválení predložených správ o využití štipendia Radou Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady o schválení predložených správ Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení schvaľovacieho procesu. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia Rady. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení správ o využití štipendia. 

Granty a príspevky na výrobu profilového CD sa zasielajú bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky a / alebo po akceptovaní vyúčtovania z predchádzajúcich zmlúv.

V prípade zmeny účtu je potrebné túto zmenu oznámiť fondu. Na základe oznámenia Vám bude vypracovaný dodatok k zmluve a až po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami a zverejnení dodatku Vám budú poukázané finančné prostriedky.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie tvorivej podpory je možné predložiť len v tlačenej verzii (vyhodnotenie doručené e-mailom Hudobný fond neprijíma).

Na vyhodnotenie použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle Hudobného fondu Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Vyhodnotenie je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do termínu, ktorý je uvedený v zmluve alebo v oznámení o rozhodnutí Rady Hudobného fondu o žiadosti.

Uznesenia Rady o schválení záverečného obsahového a finančného vyhodnotenie grantu, resp. príspevku na výrobu profilového CD oznamuje predseda Rady písomne.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení vyhodnotení.

Začiatok predkladania žiadostí

Žiadosti v danom polroku sa predkladajú po zverejnení termínov na podávanie žiadostí na webovom sídle Hudobného fondu. Dátum zverejnenia termínov pre 2. polrok 2017: 03.07.2017.

Ukončenie predkladania žiadostí

Ukončenie predkladania žiadostí v 2. polroku 2017 je uvedené v tabuľke, v stĺpci Posledný deň odovzdania žiadosti, zvlášť pri každej forme podpory.

Konzultácie pre žiadateľov a prijímateľov finančných prostriedkov na podporu tvorivej činnosti

telefonicky: +421 2 5920 7407, e-mailom: zolyomiova@hf.sk.


Na stiahnutie

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu
Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu
Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach


 

 Tabuľka termínov výziev 2. polrok 2017

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby (okrem džezu a ostatných žánrov populárnej hudby: folklór, dychová hudba) 22.08.2017 utorok, 19.09.2017 utorok, 10.10.2017 utorok  empty
empty Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 10.10.2017 utorok  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená od 12.10.2016 do 09.10.2017 10.10.2017 utorok  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (okrem interpretačného umenia v oblasti vážnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby: hudobný folklór, dychová hudba) 22.08.2017 utorok, 19.09.2017 utorok, 10.10.2017 utorok. Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na kurzy v júli a auguste bolo treba doručiť do 02.05.2017.  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 vo všetkých tvorivých oblastiach. Neprehliadnite: Začiatok realizácie projektu nemôže byť skôr ako 01.01.2018 alebo neskôr ako 30.06.2018. 10.10.2017 utorok  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory   empty