Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Termíny výziev 2. polrok 2017
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Predpokladaný termín zverejnenia výziev pre 2. polrok 2017 je 3. júl

 


03.05.2017

V súčasnosti Hudobný fond neprijíma žiadosti o tvorivé podpory

Výnimkou je permanentná výzva na Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach. Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Neprehliadnite: Žiadosti o štipendiá na tvorivé aktivity musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na kurzy v júli a auguste bolo treba doručiť najneskôr do 02.05.2017.


   

Termíny výziev 1. polrok 2017 (archív)

Podľa zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, Štatútu Hudobného fondu a Zásad podpornej činnosti Hudobného fondu Hudobný fond poskytuje finančné prostriedky na podporu tvorivej činnosti v oblasti slovenského hudobného umenia s osobitným zreteľom na tvorivú oblasť vážnej hudby (hudobné diela, koncertné umenie, hudobnovedné diela), populárnu hudbu (populárna hudba, džez, ostatné žánre populárnej hudby - folklór, dychová hudba). 

 

Ako sa uchádzať o tvorivé podpory

Žiadosti

a) fond zverejní termíny na podávanie žiadostí na svojej webovej stránke,
b) tlačivá žiadostí si možno stiahnuť z webovej stránky fondu,
c) pred vyplnením žiadosti je potrebné si prečítať Zásady podpornej činnosti,
d) vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých požadovaných príloh, treba doručiť poštou alebo osobne na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, najneskôr v deň, ktorý je určený na predkladanie žiadostí (posledný deň odovzdania žiadosti). Pri doručení žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky,
e) žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii (žiadosti doručené e-mailom fond neprijíma),
f) žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení,
h) žiadosť musí byť k dátumu podania úplná; na neúplné žiadosti a žiadosti doručené po termíne určenom na predkladanie žiadostí fond neprihliada,
i) osobou oprávnenou vrátiť žiadateľovi predloženú žiadosť, ktorá nespĺňa kritériá na podávanie žiadostí uvedené v bode 9. Článku 1 týchto Zásad podpornej činnosti je riaditeľ.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení žiadostí.

Rozhodnutia Rady

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení hodnotiaceho procesu.

Uznesenia Rady o udelení / neudelení podpory oznamuje predseda Rady písomne. Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje.

Zmluva

Zmluva o poskytnutí grantu a zmluva o poskytnutí príspevku na profilové CD bude vypracovaná a doručená zvyčajne do 6 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia Rady.

Dňom prijatia rozhodnutia Rady pre ostatnú grantovú výzvu (posledný deň odovzdania žiadosti 11.10.2016) je 08.11.2016.

Poukazovanie na účet

Schválené finančné prostriedky Hudobný fond poukazuje v súlade s ustanoveniami Zásad podpornej činnosti.

Štipendiá na tvorivé aktivity Hudobný fond poukazuje až po schválení predložených správ o využití štipendia Radou Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady o schválení predložených správ Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení schvaľovacieho procesu. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia Rady.

Granty a príspevky na výrobu profilového CD sa zasielajú bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky a / alebo po akceptovaní vyúčtovania z predchádzajúcich zmlúv.

V prípade zmeny účtu je potrebné túto zmenu oznámiť fondu. Na základe oznámenia Vám bude vypracovaný dodatok k zmluve a až po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami a zverejnení dodatku Vám budú poukázané finančné prostriedky.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie tvorivej podpory je možné predložiť len v tlačenej verzii (vyhodnotenie doručené e-mailom Hudobný fond neprijíma). Vyhodnotenie je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi v termíne, ktorý je uvedený v zmluve alebo v oznámení o rozhodnutí Rady Hudobného fondu o žiadosti.

Uznesenia Rady o schválení záverečného obsahového a finančného vyhodnotenie grantu a príspevku na výrobu profilového CD oznamuje predseda Rady písomne.

Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení vyhodnotení.

Konzultácie na predkladanie žiadostí

telefonicky: +421 2 5920 7407, e-mailom: zolyomiova@hf.sk.

 

Na stiahnutie

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu
Tlačivá na vyhodnotenie tvorivých podpôr Hudobného fondu
Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach 2016
Archív rozhodnutí Rady o žiadostiach (2003 - 2015)

 

Začiatok predkladania žiadostí (archív)

Žiadosti v danom polroku sa predkladajú po zverejnení termínov na podávanie žiadostí na webovom sídle Hudobného fondu. Dátum zverejnenia termínov pre 1. polrok 2017: 21.12.2016.

Ukončenie predkladania žiadostí (archív)

Ukončenie predkladania žiadostí v 1. polroku 2017 je uvedené v tabuľke v stĺpci Posledný deň odovzdania žiadosti zvlášť pri každej Forme podpory.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby 25.04.2017  empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby (populárna hudba, džez a ostatné žánre populárnej hudby - folklór, dychová hudba) 10.01.2017, 31.01.2017, 28.02.2017, 28.03.2017, 02.05.2017  empty
empty Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby, realizované od 14.03.2016 do 14.03.2017 14.03.2017  empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu v oblasti vážnej hudby a populárnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie 10.01.2017, 31.01.2017, 28.02.2017, 28.03.2017, 02.05.2017   empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity. Neprehliadnite: Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na kurzy v júli a auguste treba doručiť najneskôr do 02.05.2017. 10.01.2017, 31.01.2017, 28.02.2017, 28.03.2017, 02.05.2017  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2017 do 31.12.2017 vo všetkých tvorivých oblastiach. Neprehliadnite: Začiatok realizácie projektu nemôže byť skôr ako 01.07.2017 a neskôr ako 31.12.2017. 18.04.2017  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby 14.03.2017  empty