Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Rozhodnutia Rady o žiadostiach | 2017
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach 2017

 

 Informácie k rozhodnutiam Rady o žiadostiach, ktoré boli zverejnené 24.05.2017

Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2017 do 31.12.2017

Zmluva

Zmluva o poskytnutí grantu bude vypracovaná a doručená cca do 6 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia Rady. Dňom prijatia rozhodnutia Rady pre ostatnú grantovú výzvu (posledný deň odovzdania žiadosti 18.04.2017 je 16.05.2017.

Poukazovanie na účet

Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky a / alebo po akceptovaní vyúčtovania z predchádzajúcich zmlúv.

Granty sa zasielajú bezhotovostne na účet uvedený v zmluve. V prípade zmeny účtu je potrebné túto zmenu oznámiť fondu. Na základe oznámenia Vám bude vypracovaný dodatok k zmluve a až po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami a zverejnení dodatku Vám budú poukázané finančné prostriedky.

Vyhodnotenie

NEPREHLIADNITE: Vyhodnotenie grantu je prijímateľ povinný predložiť poskytovateľovi v termíne, ktorý je uvedený v zmluve.
Vyhodnotenie je možné predložiť len v tlačenej verzii (vyhodnotenie doručené e-mailom Hudobný fond neprijíma).
Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle Hudobného fondu.
Uznesenia Rady o schválení záverečného obsahového a finančného vyhodnotenie grantu oznamuje predseda Rady písomne. Hudobný fond nezasiela potvrdenia o doručení vyhodnotení.

Ostatné formy podpôr

Poukazovanie na účet 

Schválené finančné prostriedky Hudobný fond poukazuje v súlade s ustanoveniami Zásad podpornej činnosti.

Štipendiá na tvorivé aktivity Hudobný fond poukazuje až po schválení predložených správ o využití štipendia Radou Hudobného fondu. Rozhodnutia Rady o schválení predložených správ Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady o žiadostiach po ukončení schvaľovacieho procesu. Finančné prostriedky sú zvyčajne zasielané do 14 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia Rady.

Prémie koncertným umelcom a skladateľom, príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov členom Komisie koncertných umelcov, Skladateľskej komisie a Muzikologickej komisie Hudobný fond poukáže koncom mája, resp. v priebehu júna 2017.

Ceny Hudobného fondu na súťažiach. Fond po doručení protokolárneho záznamu od žiadateľa bezodkladne zašle bezhotovostnou platbou na účet žiadateľa finančnú sumu vo výške schválenej ceny, ktorú žiadateľ následne vyplatí nositeľovi ceny. V prípade ak žiadateľ nezašle fondu protokolárny záznam najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od ukončenia súťaže, stráca uznesenie Rady fondu o schválení ceny automaticky platnosť a účinnosť.


05 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 24.05.201705 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 24.05.2017
04 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 18.04.201704 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 18.04.2017
03 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 20.03.201703 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 20.03.2017
02 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 22.02.201702 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 22.02.2017
01 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 23.01.201701 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 23.01.2017