Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Ceny Hudobného fondu | Štatút cien
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Štatút cien Hudobného fondu

Článok I

1. Rada Hudobného fondu udeľuje tieto ceny Hudobného fondu (ďalej len "ceny"):
a) Cenu Jána Levoslava Bellu za hudobné dielo alebo tvorbu obohacujúcu slovenskú hudbu,
b) Cenu Frica Kafendu za vynikajúci interpretačný výkon,
c) Cenu Jozefa Kresánka za významnú muzikologickú tvorbu,
d) Cenu Pavla Tonkoviča za originálny čin v oblasti slovenského hudobného folklóru,
e) Cenu Ladislava Martoníka za výraznú džezovú tvorbu a interpretáciu,
f) Cenu Karola Pádivého za tvorivé a zanietené rozvíjanie dychovej hudby.

Článok II

1. Základným kritériom pre výber a udelenie cien je umelecké hľadisko a spoločenský dosah
v domácom a medzinárodnom prostredí.
2. Ceny možno udeliť jednotlivcom trvalo bývajúcim na území Slovenskej republiky a kolektívom
so sídlom alebo pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
3. Ceny sa nedelia.

Článok III

1. Obsahom udelenej ceny je písomný dokument a finančná prémia 1.000 EUR.
2. O udelení ceny rozhoduje Rada Hudobného fondu na základe písomného návrhu komisií Rady HF alebo príslušných profesijných združení.
3. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku písomného návrhu, ktorý musí obsahovať:
a) zdôvodnenie,
b) osobné údaje (meno a priezvisko navrhovaného, adresa, dátum a miesto narodenia),
c) dátum a podpis navrhovateľa.
4. Rada Hudobného fondu má právo cenu neudeliť.

Článok IV

1. Finančné prémie spojené s udelením ceny podľa týchto zásad sa uhrádzajú z nákladov na priamu podpornú činnosť Rady HF.

Článok V

1. Tento štatút bol schválený Radou Hudobného fondu dňa 11. februára 2009.
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 12. februára 2009.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu stráca platnosť a účinnosť Štatút Cien Hudobného fondu, ktorý schválila Rada Hudobného fondu 20. februára 2008.

 


prof. Vladimír Bokes
predseda Rady Hudobného fondu, v. r.

Ing. Miloš Kocian
riaditeľ Hudobného fondu, v. r.